Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PATRYCJAKASZEWSKA.COM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez stronę internetową http://www.patrycjakaszewska.com, zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Patrycja Kaszewska, zam. ul. Rejtana 19B/18, 05-270 Marki, zwana dalej „Administratorem”,
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane, w tym dane osobowe, z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 5. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.
 7. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.
 8. Serwis wykorzystuje szyfrowanie SSL.
 9. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 10. Adresatami Serwisu nie są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, w związku z czym Administrator nie przetwarza w sposób celowy i świadomy danych osobowych takich Użytkowników.
 11. O wszelkich zmianach polityki prywatności Administrator będzie informował Użytkowników Serwisu poprzez wyświetlenie powiadomienia w oknie przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania Serwisu przez Użytkownika.
 12. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze lecz pod pewnymi warunkami może stanowić daną osobową.
 2. Administrator przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu – informacje o odwiedzonych podstronach, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i jego pamięci podręcznej, informacje zapisane w local storage przeglądarki internetowej.
 3. Podanie danych wykorzystywanych przez Administratora w celach marketingowych (adres poczty elektronicznej / numer telefonu) jest dobrowolne. Informacje handlowe i newsletter przesyłane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika Serwisu zgody będą przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej do momentu wypisania się z newslettera i cofnięcia zgody.
 4. Cofnięcie zgody na wysyłanie przez Administratora newslettera i innych informacji handlowych może zostać dokonane przez aktywowanie odpowiedniego linku znajdującego się na końcu newslettera lub informacji handlowej.
 5. Dane osobowe Użytkowników dotyczące informacji o odwiedzonych podstronach oraz innych aktywnościach Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji danej usługi, np. zapewniającej możliwość zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy realizacji tej usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. Dane podane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 10. Okres przetwarzania danych przez Administratora wynosi:
  a) dane dotyczące informacji o odwiedzonych podstronach i aktywności Użytkownika w Serwisie – 12 miesięcy,
  b) dane podawane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym – 12 miesięcy,
  c) dane podawane przez Użytkownika w celu otrzymywania od Administratora newslettera lub informacji handlowych – do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie,
  Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 11. Na zlecenie Administratora dane, w tym dane osobowe, Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
  a) pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi,
  b) dostawcom usług IT.

Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają oni dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych.

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie podmioty związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 3 PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo do:
  ▪ dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,
  ▪ kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
  ▪ żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
  ▪ żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
  ▪ sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
  ▪ żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
  ▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1, jak również we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi w Serwisie Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – kontakt@patrycjakaszewska.com,
  Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej http://www.uodo.gov.pl.

§ 4 PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet itp., przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
 2. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” poszczególnych przeglądarek internetowych.
 3. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje pliki cookies:
  a) stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 7 dni lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
  ▪ dostosowywania zawartości i funkcjonalności Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  ▪ prowadzenia przez Administratora statystyk oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 31.01.2023r.